Tổ chức Đảng 2018-07-10 03:15:31

Đầu năm 1968, Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Hưng được thành lập là tiền thân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương ngày nay. Cùng với thành lập Ban Khoa học và Kỹ thuật, Chi bộ Đảng được thành lập với 03 đảng viên. Từng giai đoạn phát triển của cơ quan, Chi bộ đã thực hiện vai trò lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Năm 1983, Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được đổi thành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cùng với đó Chi bộ Đảng được đổi tên thành Chi bộ Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Giai đoạn từ năm 1983 – 1994, Chi bộ đã quan tâm bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ từ 07 đảng viên (năm 1983) lên 26 đảng viên (năm 1994). Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hoạt động hiệu quả; tổ chức bộ máy được tăng cường. Đến năm 1994, biên chế quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp là 55 người. Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan hoạt động hiệu quả và có nhiều khởi sắc. Chi bộ liên tục được công nhận là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Từ tháng 02/1994, do được bổ sung nhiệm vụ quản lý về môi trường, quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ, Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được đổi tên thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, tháng 4/1994 Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh có quyết định nâng cấp Chi bộ lên thành Đảng bộ Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và chỉ định Ban chấp hành gồm 07 đồng chí. Đảng bộ có 26 đảng viên được sinh hoạt tai 03 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Khối văn phòng sở 11 đảng viên, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL) 11 đảng viên và Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học 04 đảng viên.

Từ tháng 01/1997, tỉnh Hải Dương được tái lập, lúc này Đảng bộ Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hải Dương có 22 đảng viên được sinh hoạt ở 05 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Tổng hợp - Quản lý khoa học công nghệ, Chi bộ Thanh tra - Môi trường, Chi bộ Thông tin tư liệu - Sở hữu trí tuệ, Chi bộ Chi cục TC-ĐL-CL, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học. Đảng ủy gồm 06 đồng chí.

Từ tháng 6/2003, do chức năng quản lý môi trường được bàn giao về Sở nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường được đổi tên thành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ gồm 30 đảng viên được sinh hoạt ở 04 chi bộ trược thuộc.

Thực hiện chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước về tách các hoạt động dịch vụ ra khỏi chức năng quản lý nhà nước, tháng 4/2004 UBND tỉnh đã có Quyết định thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học-công nghệ, (nay là Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học), Đảng ủy thành lập mới Chi bộ Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học-công nghệ, Đảng bộ có tổng số 32 đảng viên; tháng 7/2010 UBND tỉnh thành lập Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL trực thuộc Chi cục TC-ĐL-CL, Đảng ủy thành lập mới Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL, lúc này Đảng bộ có 53 đảng viên được sinh hoạt tại 06 chi bộ trược thuộc.

Từ khi Chi bộ được nâng cấp lên thành Đảng bộ Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường(tháng 4/1994), Đảng bộ đã qua 8 lần Đại hội, từ Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010 – 2015) và Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) Ban chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí. Qua từng giai đoạn phát triển, Đảng bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ: Là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Đến tháng 4/2018, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ có 67 đảng viên sinh hoạt tại 06 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Kế hoạch - Văn phòng 07 đảng viên, Chi bộ Nghiệp vụ quản lý 09 đảng viên, Chi bộ Chi cục TC-ĐL-CL12 đảng viên, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học 15 đảng viên, Chi bộ Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học 14 đảng viên, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL10 đảng viên.

Trong những năm qua Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ tích cực triển khai các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ, tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.  

Xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thuộc Đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng đảng. Ngay sau mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo các chi bộ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ.Các Quy chế được phổ biến tới từng đảng viên trong Đảng bộ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, định kỳ được kiểm điểm, rút kinh nghiệm để việc thực hiện Quy chế ở Đảng bộ ngày càng tốt hơn.

Cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Quy chế, hằng năm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động của năm sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; phân công các đồng chí Đảng ủy viên tham mưu thực hiện từng nội dung cụ thể để đảm bảo triển khai đồng bộ và theo đúng kế hoạch đã đề ra.Đảng bộ đã đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng ủy, Ban Thường vụ và chi bộ định kỳ hàng tháng. Các nội dung sinh hoạt được Ban Thường vụ và cấp ủy chuẩn bị chu đáo, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ và được thảo luận dân chủ trước khi biểu quyết thông qua.

Đảng bộ luôn quan tâm giáo dục đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, không ngừng trau dồi lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chương tình hành động của Tỉnh uỷ và các văn bản pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc. Kết quả công tác lãnh đạo tư tưởng và giáo dục chính trị đã làm chuyển biến tích cực các mặt hoạt động của Đảng bộ và cơ quan, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh.

Đảng ủy đã nâng cao chất lượng lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đặc biệt là việctriển khai sâu rộng có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII về xây dựng Đảng.

Đảng ủy đã làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng của các chi bộ và đảng viên; Đảng ủy đã chú trọng và trực tiếp kiểm tra việc thực hiện nhiệu vụ người đảng viên đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở. Đảng ủy luôn coi trọng công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển Đảng, hằng năm kết nạp mới từ 02 đảng viên trở lên.

Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh và Chi đoàn Thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ hoạt động theo Điều lệ và sự chỉ đạo của tổ chức đoàn thể cấp trên, hứng các hoạt động của các đoàn thể vào việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trưởng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Các đoàn thể đã làm tốt công tác xây dựng Đảng và hoạt động từ thiện. Trong những năm qua các đoàn thể của Sở liên tục được cấp trên công nhận vững mạnh có thành tích tiêu biểu và được khen thưởng.

Cùng với việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động và các quyết định, văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, qua đó đã nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ, công tác tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong mọi lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua hoạt động khoa học và công nghệ đã đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống; coi trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Nhiều giống cây, con có năng xuất, chất lượng và quy trình sản xuất mới được đưa vào sản xuất góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức áp dụng hiệu quả phần mềm quản lý trong giao thông, vận tải, giám sát môi trường nước thải và khí thải khu công nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Điều tra, nghiên cứu tình hình bệnh tập trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, sản xuất một số loại thuốc mới từ nguồn dược liệu của địa phương góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Quan tâm nghiên cứu về bảo tồn, phát huy văn hóa, lịch sử, con người Hải Dương; nghiên cứu các giải pháp khai thác các sản phẩm văn hóa gắn với phát triển du lịch của tỉnh.

Trong các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều coi khoa học và công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng để triển khai, thực hiện.

Thị trường khoa học và công nghệ từng bước được tạo lập, nhiềudoanh nghiệp đã tham gia trưng bày, giới thiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm tại hội chợ thương hiệu mạnh, chợ công nghệ Việt Nam và quốc tế. Đến nay tỉnh đã xây dựngđược 19 nhãn hiệu tập thể và 01 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông sản và làng nghề của tỉnh.Hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ, hạt nhân,… đã hướng vào phục vụ cơ sở, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Công tác quản lý khoa học và công nghệ của tỉnh đã có chuyển biến tích cực và luôn hướng vào phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đầu tư cho khoa học và công nghệ hàng năm đã có trọng tâm, trọng điểm.

Bộ máy quản lý khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp huyện từng bước được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Biên chế quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tuy ít nhưng hoạt động hiệu quả; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã chuyển đổi hoạt động sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc. Vai trò của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ tại Đảng bộ được thực hiện nền nếp và hiệu quả.

Với những thành công trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, từ năm 2008 đến nay Đảng bộ liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có thành tích tiêu biểu và giai đoạn 2013 - 2016 Đảng bộ liên tục được Tỉnh ủy tặng Bằng khen, năm 2017 được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua. Sở Khoa học và Công nghệ nhiều năm được Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh khen thưởng, được Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua;năm 1985 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2000 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2008 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và năm 2018 được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Phát huy truyền thống đã đạt được, trong thời gian tới cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, làm tốt chức năng tham mưu; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng; thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Nguyễn Văn Vóc

Phó bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ

Tin khác

Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay (05/05/2021)

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (27/04/2021)

​Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (29/03/2021)

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội (18/03/2021)

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị (05/03/2021)

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta (03/02/2021)

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp - Thông qua Nghị quyết Đại hội (01/02/2021)

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (01/02/2021)

Đồng chí Phạm Văn Mạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17/07/2020)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng (17/07/2020)

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin hoa học: Nâng cao hiệu suất công tác, tích cực, sáng tạo của đảng viên. (24/03/2020)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp (18/03/2020)

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống (12/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ: học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (04/09/2018)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (14/09/2017)

Tin khác

Chung nhan Tin Nhiem Mang

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla 3.4, theo Luật bản quyền GNU/GPL.