Tổ chức Đảng 2015-01-13 09:19:20

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 16/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn số 24-HD/BTC ngày 27/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 11/11/2014 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

I. YÊU CẦU
1. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Đại hội Đảng Sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải được tiếp tụcđổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Đảng uỷ, chi ủy, Đảng bộ và chi bộ, của các tổ chức đoàn thể, của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.
2.Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ  cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.
3. Công tác nhân sự chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017, Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp.
Đảng ủy, chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở Khoa học và Công nghệ; chi ủy, Bí thư chi bộ và lãnh đạo các phòng, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà đảng viên và quần chúng quan tâm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.
II. NỘI DUNG, CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
1. Tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 36-CT/BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Kế hoạch số 113 KH/TU ngày 16/10/2014 của Tỉnh ủy; Kế hoạch của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Thành phần đại biểu: Tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên.
- Thời gian: ngày 21/11/2014.
2. Nội dung đại hội
2.1. Đối với Đại hội chi bộ trực thuộc
- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.
- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ Sở khóa mới theo hướng dẫn của Đảng ủy.
- Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 (có hướng dẫn cụ thể tại điểm B mục 6.4).
2.2. Đối với Đại hội Đảng bộ
- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khóa VIII theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối.
- Bầu Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
3. Thành lập các tiểu ban hoặc tổ giúp việc chuẩn bị Đại hội
3.1. Đối với các chi bộ trực thuộc: Thành lập tổ giúp việc chuẩn bị đại hội.
3.2. Đối với Đảng bộ: Thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội. Mỗi tiểu ban có từ 3 - 7 thành viên, gồm các đồng chí: Bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, đảng viên có khả năng tham mưu, giúp cấp ủy chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội.
4. Chuẩn bị văn kiện Đại hội
4.1. Đối với Chi bộ
- Chi ủy, Bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy)chuẩn bị báo cáo tổng kết đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân khuyết điểm của chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) và học học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nêu phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2017.
- Báo cáo chính trị của chi bộ lồng ghép với nội dung kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2013 - 2015. 
4.2. Đối với Đảng bộ
 - Văn kiện của Đảng ủy trình Đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy trong nhiệm kỳ.
+ Báo cáo chính trị của Đảng bộ trình Đại hội phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với việc thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.
+ Báo cáo kiểm điểm Đảng ủy cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề rabiện pháp, thời gian khắc phục.
4.3. Thảo luận dự thảo báo cáo chính trị trước Đại hội
- Tiểu ban Văn kiện của Đảng ủy xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy trình dự thảo để tập thể Đảng ủy thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa sau đó lấy ý kiến góp ý của các chi bộ.
- Chi ủy, Bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) chuẩn bị báo cáo của chi bộ và gửi đảng viên trước khi diễn ra Đại hội chi bộ để đảng viên chuẩn bị ý kiến, đóng góp ý kiến tại Đại hội chi bộ.
- Tiểu ban văn kiện của Đảng ủy chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ.
- Chi ủy, Bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Đại hội chi bộ.
5.Tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, dự thảo văn kiện và tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy của đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên trực tiếp
5.1.Đối với chi bộ trực thuộc
- Họp chi bộ, giới thiệu dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; dự thảo văn kiện và tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy của Đại hội Đảng bộ Sở.
- Thảo luận và tổng hợp kết quả trình Đại hội chi bộ, nêu những vấn đề có ý kiến khác nhau, những vấn đề quan trọng để Đại hội thảo luận. Đoàn chủ tịch hoặc Chủ tịch đại hội tổng hợp ý kiến báo cáo bằng văn bản gửi về Đảng ủy Sở.
5.2. Đối với Đảng bộ: Thực hiện theo 2 bước:
Bước 1:
- Họp Đảng bộ, giới thiệu dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; dự thảo văn kiện và tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII; hướng dẫn thảo luận.
- Các chi bộ trực thuộc đảng bộ tổ chức thảo luận tham gia đóng góp ý kiến; chi ủy hoặc đồng chí Bí thư tổng hợp bằng văn bản báo cáo Đảng ủy.
 Bước 2: Tại Đại hội Đảng bộ, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên ở các chi bộ, nêu những vấn đề có ý kiến khác nhau, những vấn đề quan trọng để đại hội thảo luận. Đoàn chủ tịch Đại hội tổng hợp ý kiến báo cáo bằng văn bản với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.
6. Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ, BTV Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ
6.1. Yêu cầu
- Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ, BTV Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy, BTV cấp ủy và chức danh bí thư, phó bí thư về cơ bản phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý.
- Tiến hành công tác nhân sự cấp ủy, BTV cấp ủy và chức danh bí thư, phó bí thư theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện vận động, bè phái, chia rẽ mất đoàn kết, thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm trong chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ, BTV cấp ủy và chức danh bí thư, phó bí thư.
- Đảng ủy, chi bộ chỉ xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (có danh) liên quan đến cán bộ nếu đơn thư đó gửi đến Đảng ủy, chi bộ trước ngày khai mạc Đại hội 25 ngày; nếu gửi đến Đảng ủy, chi bộ sau thời hạn nêu trên thì chuyển cho Đảng ủy, chi bộ khóa mới xem xét, giải quyết.
6.2. Tiêu chuẩn cấp uỷ viên (chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ)
Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp uỷ, BTV cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư khoá mới căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ. Cụ thể là:
- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, không cơ hội; có uy tín trong Đảng; có năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; minh bạch, công tâm, khách quan trong công tác cán bộ; khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có tài.
- Không tham ô, tham nhũng; có thái độ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham ô, tham nhũng, tiêu cực và phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động, trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Có thái độ nghiêm túc khắc phục, sửa chữa kịp thời những hạn chế, yếu kém và khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.
- Không cơ cấu vào Đảng ủy, BTV Đảng ủy, chi ủy và chức danh bí thư, phó bí thư những cán bộ, đảng viên mà bản thân vợ hoặc (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; cán bộ vi phạm quy định về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.
- Lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ, chi bộ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm.
- Về sức khỏe: Các đồng chí được giới thiệu tham gia Đảng ủy, BTV Đảng ủy, chi ủy, chức danh bí thư, phó bí thư phải có đủ sức khỏe (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm giới thiệu nhân sự) để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
6.3. Độ tuổi cấp ủy viên và cơ cấu cấp ủy (chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ)
* Về độ tuổi cấp uỷ viên:
- Các đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ.
- Những đồng chí được giới thiệu tái cử nói chung phải đủ tuổi công tác ít nhất 12 tháng trở lên, đối với Đảng ủy tính từ tháng 4/2015, đối với chi bộ tính từ tháng 2/2015 có năng lực, uy tín cao, sức khỏe tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đối với Đảng ủy phải được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đồng ý, đối với chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ phải được Đảng ủy Sở đồng ý.
(Trường hợp hồ sơ của cán bộ chỉ ghi năm sinh và không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì xác định là ngày 01 tháng 01 của năm sinh ghi trong hồ sơ theo Quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).
* Về cơ cấu Đảng ủy:
- Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn cấp ủy các cấp cần có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn làm giảm chất lượng cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ.
- Cơ cấu Đảng ủy các cấp gồm: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; bí thư chi bộ trực thuộc, một số đồng chí là trưởng phòng, trưởng các đoàn thể trực thuộc; phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên nữ đạt từ 10% trở lên, có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Cơ cấu đồng chí thủ trưởng cơ quan làm bí thư, đồng chí phó thủ trưởng cơ quan làm phó bí thư.
- Phấn đấu bảo đảm yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ 2010-2015; chú trọng sự lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ đối với công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, lĩnh vực quan trọng cần có cấp uỷ.
- Vào đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 nếu chưa đủ cơ cấu theo quy định thì số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ mới, đảm bảo đạt chỉ tiêu cơ cấu theo quy định.
6.4. Số lượng cấp ủy
a) Đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ:
- Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy gồm 3 đồng chí (trong đó có Bí thư và 01 phó bí thư). Các chi bộ bầu chi ủy: Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học, riêng Chi bộ Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học bầu Bí thư và Phó bí thư.
- Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu 01 phó bí thư. Các chi bộ gồm:
+ Chi bộ Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng bầu Bí thư và 01 Phó bí thư.
+ Chi bộ Nghiệp vụ quản lý và Kế hoạch - Văn phòng bầu Bí thư.
b) Đối với Đảng bộ:
- Đảng bộ bầu 09 Đảng uỷ viên.
- Đảng uỷ bầu Ban thường vụ với số lượng 03 đồng chí (trong đó có Bí thư và 01 Phó bí thư).
6.5. Thực hiện bầu cử và đại hội giới thiệu bí thư cấp uỷ
- Việc bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư các chi bộ và Đảng bộ thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
(Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu, trong đó cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy, BTV có số dư từ 10 – 15%; số dư tối đa do đại hội (hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu).
 - Đại hội Đảng bộ thực hiện việc giới thiệu bí thư đảng ủy trong số các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ.
6.6. Công tác chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra
- Ủy ban kiểm tra được lập do hội nghị Đảng ủy bầu; thành viên ủy ban kiểm tra gồm một số đồng chí trong Đảng ủy và một số đồng chí ngoài Đảng ủy; số lượng ủy ban kiểm tra là 5 ủy viên, trong đó đồng chí Phó bí thư Đảng ủy làm chủ nhiệm; Phó chủ nhiệm là đảng viên. Các ủy viên khác có thể là Đảng ủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác đoàn thể, bí thư chi bộ, thanh tra nhân dân.
- Về tiêu chuẩn và độ tuổi ủy viên UBKT đảng ủy cơ bản được vận dụng theo tiêu chuẩn cấp ủy viên; có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có nghiệp vụ, chuyên môn và hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Không đưa vào UBKT những đồng chí để cơ quan, đơn vị quản lý xảy ra mất đoàn kết nội bộ, những đồng chí có nhiều dư luận về phẩm chất đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình thiếu gương mẫu; uy tín thấp; những đồng chí có khuyết điểm, vi phạm kỷ luật; những đồng chí ngại va chạm, ngại đấu tranh bảo vệ lẽ phải, cơ hội, cục bộ, cá nhân, không có bản lĩnh chính kiến, không chấp hành sự phân công công tác của tổ chức đảng, cơ quan.
- Ủy ban kiểm tra đảng ủy Sở chuẩn bị đề án nhân sự UBKT khóa mới, báo cáo Đảng ủy để Đảng ủy Báo cáo BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thông qua.
6.7. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh gồm:
a. Rà soát, đánh giá cán bộ hoàn thành trước 15/12/2014
b. Giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới.
c. Tổng hợp kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ và giới thiệu nguồn cấp ủy, BTV cấp ủy, bí thư, phó bí thư khóa mới.
d. Dự kiến bước đầu về nhân sự cấp ủy, BTV cấp ủy, bí thư, phó bí thư.
đ. Chuẩn bị hồ sơ nhân sự hoàn thành trước 25/12/2014
e. Chuẩn bị đề án, phương án nhân sự, báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội với cấp ủy cấp trên  và trình đại hội hoàn thành trước 30/12/2014
7. Bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
Ngoài số đại biểu chính thức do đảng ủy cấp trên phân bổ, Đại hội Đảng bộ sẽ bầu một số đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Khối các cơ quan tỉnh để thay thế khi đại biểu chính thức vắng mặt trong suốt thời gian đại hội cấp trên. Số lượng đại biểu dự khuyết do Đại hội quyết định.
8. Kinh phí Đại hội
Thực hiện theo Quy định số 39-QĐ/VPTW ngày 04/9/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng “Quy định về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.
9.Báo cáo cấp ủy cấp trên về công tác chuẩn bị đại hội: Sau khi hoàn thành các nội dung, công việc về công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy, chi bộ báo cáo, xin ý kiến của cấp ủy cấp trên các nội dung sau:
- Đối với các chi bộ trực thuộc: Đồng chí Bí thư chi bộ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy về việc chuẩn bị văn kiện, phương án nhân sự, nội dung chương trình, thời gian Đại hội…khi được cấp ủy đồng ý mới tiến hành Đại hội.
- Đối với Đảng bộ: Ban thường vụ Đảng ủy đăng ký Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trước ngày 10/02/2015) để xếp lịch báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc chuẩn bị văn kiện, phương án nhân sự, nội dung chương trình, thời gian đại hội.
10. Thời gian tiến hành đại hội
- Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 tiến hành ½  ngày, hoàn thành trước 15/3/2015.
- Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ  2015 - 2020 tiến hành không quá 02 ngày, hoàn thành trong tháng 5/2015.
III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đồng chí Phạm Văn Bình, Bí thư Đảng uỷ:
- Phụ trách chung, làm Trưởng Tiểu ban văn kiện và Trưởng Tiểu ban nhân sự.
- Cùng Ban Thường vụ Đảng uỷ chuẩn bị Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khoá VIII trình các Hội nghị Đảng ủy và báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan tỉnh, làm việc với Ban Giám đốc Sở về nhân sự Đảng uỷ và thống nhất thời gian, kinh phí phục vụ Đại hội.
2. Đồng chí Nguyễn Văn Vóc, Phó Bí thư Đảng uỷ chuẩn bị:
- Kế hoạch Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ khóa VIII.
- Cùng Ban Thường vụ Đảng uỷ chuẩn bị Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ khoá VIII trình các Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ.
- Các nội dung về Đại hội Đảng bộ khóa VIII báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan tỉnh.
- Chủ trì và phối hợp với đồng chí Trần Thị Hương, Nguyễn Duy Hưng chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ khóa VIII.
- Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ khoá VII.
3. Đồng chí Trần Thị Hương Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Duy Hưng đảng uỷ viên, Văn phòng Đảng ủy, chuẩn bị:
- Phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Vóc, chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ khóa VIII.
- Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VIII.
- Tổng hợp các ý kiến thảo luận của các chi bộ về dự thảo các văn kiện của cấp uỷ cấp trên.
4. Đồng chí Nguyễn Văn Lương, đảng uỷ viên, phụ trách công tác tuyên giáo, công tác đoàn thể của Đảng ủy:
- Làm Trưởng Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội.
- Cùng các đồng chí trong Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội thực hiện các nội dung:
+ Thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.
+ Trang trí và bố trí Hội trường tổ chức Đại hội.
+ Lấy ý kiến nhận xét của nơi cư trú đối với các đồng chí dự kiến tham gia Đảng uỷ khoá VIII.
+ In ấn các tài liệu, phiếu bầu cử phục vụ Đại hội.
+ Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
+ Vật chất phục vụ Đại hội.
Trên đây là Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương khoá VIII nhiệm kỳ 2010 - 2015. Kế hoạch này được phổ biến tới đảng viên trong Đảng bộ để thực hiện./.

Tin khác

Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay (05/05/2021)

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (27/04/2021)

​Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (29/03/2021)

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội (18/03/2021)

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị (05/03/2021)

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta (03/02/2021)

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp - Thông qua Nghị quyết Đại hội (01/02/2021)

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (01/02/2021)

Đồng chí Phạm Văn Mạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17/07/2020)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng (17/07/2020)

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin hoa học: Nâng cao hiệu suất công tác, tích cực, sáng tạo của đảng viên. (24/03/2020)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp (18/03/2020)

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống (12/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ: học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (04/09/2018)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành (10/07/2018)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: Ths. Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912