Tổ chức Đảng 2015-01-13 09:13:04

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương về việc Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” Ban Thường vụ Đảng ủy Sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện  như sau:

I. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong quản lý khai thác, sử dụng, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên các lĩnh vực trong giai đoạn cách mạng hiện nay; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, các đoàn thể trong toàn Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nghệ thông tin.
- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của của công nghệ thông tin trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Phấn đấu 60% các văn bản, tài liệu chính thức (theo quy định) trao đổi của cơ quan được gửi, nhận dưới dạng điện tử, có tệp điện tử gắn kèm và được xác thực điện tử; 90% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động xử lý công việc trên mạng máy tính thông tin; thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc và được đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ thông tin.
2. Yêu cầu
- Bám sát vào Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và chức năng, nhiệm vụ chính trị của Sở Khoa học và Công nghệ để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
- Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và quan điểm của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết từ đó chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”
- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động theo đúng kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh giúp chođảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công nghệ thông tin, về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.
- Tăng cường chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể trong Đảng bộ trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về vị trí vai trò của công nghệ thông tin và quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hạ tầng thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả.
- Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của Sở, Đảng ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin tại cơ quan với quy trình, tiêu chuẩn chuyên ngành, hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể. Trên cơ sở các trang thiết bị hiện có, tiến hành rà soát và đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo hiện đại, đồng bộ, tương thích, có khả năng kết nối liên thông phục vụ cho công tác chuyên môn của cơ quan. Phấn đấu các chi bộ thực hiện báo cáo với Đảng bộ, các phòng, đơn vị báo cáo với Sở và giao dịch với các cơ quan chức năng khác trên môi trường mạng máy tính.
- Triển khai và sử dụng có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước; xây dựng và ban hành quy định cụ thể về việc khai thác, sử dụng, ứng dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành công việc nội bộ trong cơ quan nhất là việc trao đổi văn bản trên môi trường mạng. Phát huy ứng dụng hiệu quả của công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở nhằm hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
- Đẩy mạnh việc xử lý công việc thường xuyên của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên mạng máy tính thông tin, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của cơ quan và sử dụng hệ thống thư điện tử trong xử lý, giải quyết các công việc.
3. Nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Đảng ủy xác định nội dung nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ  công chức, viên chức và người lao động đáp ứng tình hình mới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin về mọi mặt. Khuyến khích công chức, viên chức và người lao động tích cực học tập, nghiên cứu, ứng dụng và có ý tưởng sáng tạo về công nghệ thông tin phục vụ cho công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
- Chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực đảm nhiệm phụ trách lĩnh vực về công nghệ thông tin trong cơ quan. Xây dựng kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ này nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công nghệ thông tin
Đảng ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan tiếp tục chỉ đạo, quản lý tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này các Chi bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) và Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 31/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 16/12/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36 của bộ Chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của chi bộ mình; tùy vào điện kiện thực tế có thể lồng ghép trong các cuộc họp của chi bộ, đơn vị nhưng phải đảm bảo về mục đích, yêu cầu đã đề ra (hoàn thành trước 10/01/2015); chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện ở Chi bộ với nội dung và giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
2. Giao Văn phòng Đảng ủy thực hiện việc sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh./.
Bí thư Phạm Văn Bình
đã ký

Tin khác

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta (03/02/2021)

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp - Thông qua Nghị quyết Đại hội (01/02/2021)

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (01/02/2021)

Đồng chí Phạm Văn Mạnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17/07/2020)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng (17/07/2020)

Chi bộ Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin hoa học: Nâng cao hiệu suất công tác, tích cực, sáng tạo của đảng viên. (24/03/2020)

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp (18/03/2020)

Chi bộ Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống (12/03/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ: học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (04/09/2018)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành (10/07/2018)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (14/09/2017)

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra và thành công tốt (12/05/2015)

Sở Khoa học và Công nghệ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI (18/03/2015)

Hải Dương: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (28/01/2015)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức đại hội (13/01/2015)

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 31200826
Đang trực tuyến: 211

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912