Những vấn đề chung (Số 6/2017) 2018-05-11 08:23:59

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương (Tạp chí) tiền thân là tờ “Thông tin khoa học kỹ thuật Hải Hưng”, được cấp phép xuất bản lần đầu ngày 19/12/1977. Cùng với sự phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ, Tạp chí đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, từng giai đoạn Tạp chí luôn thực hiện tốt vai trò tích cực tuyên truyền và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ (KHCN) của tỉnh và đất nước vào sản xuất và đời sống.

*Giai đoạn từ tờ “Thông tin khoa học kỹ thuật” đến bản tin “Khoa học, công nghệ và môi trường”:

Giai đoạn đầu tờ Thông tin khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Hưng xuất bản tháng ra một kỳ, mỗi kỳ 300 bản, 8 trang, khổ 19 x 27 cm phạm vi phát hành hẹp, đối tượng bạn đọc chủ yếu là cán bộ lãnh đạo tỉnh, ngành, các huyện, thị xã.

Đến tháng 5/1985 tờ “Thông tin khoa học kỹ thuật” được đổi tên là “Thông  tin khoa học và kỹ thuật” có nhiệm vụ thông tin về những vấn đề hoạt động khoa học và kỹ thuật của tỉnh, trong đó trọng tâm phản ánh hoạt động khoa học và kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật nông nghiệp, khoa học kỹ thuật công nghiệp, khoa học quản lý, khoa học giáo dục, khoa học kỹ thuật y tế. Tờ tin được xuất bản 3 tháng một kỳ, khổ 19 x 27 cm, được nâng từ 8 trang lên 32 trang và tăng số lượng phát hành từ 300 bản/kỳ lên 500 bản/kỳ. Ở giai đoạn này đã xuất bản được 31 số.

Ngày 13/01/1993, Bộ Văn hoá - Thông tin có văn bản số 73/BC cho phép Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Hưng xuất bản tờ “Khoa học và Ứng dụng” với khổ 19 x 27 cm, 32 trang, in 500 bản. Tờ Khoa học và Ứng dụng đã xuất bản được 31 số, lần đầu tiên bìa 1 và bìa 4 được in 4 mầu trên giấy tốt. Nội dung của Tờ Khoa học và Ứng dụng đã phản ánh tình hình hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trong đó có gần 50% nội dung tin, bài tập trung phán ánh lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp.

Sau khi Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường được thành lập, Bộ Văn hoá - Thông tin đã cấp Giấy phép xuất bản số 3239/GPXB ngày 23/10/1995 cho phép xuất bản Bản tin “Thông tin Khoa học, công nghệ và môi trường”. Bản tin đã xuất bản được 24 số, số lượng phát hành đã được nâng lên 1.500 bản tới cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cấp huyện và một số đối tưọng khác. Bản tin được xuất bản 3 tháng/kỳ, khổ 19 x 27 cm, 32 trang.

Bản tin đã tăng số trang phản ánh những đường lối, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, các văn bản Pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường. Nội dung đăng tải nhiều mô hình trong sản xuất nông nghiệp, các kiến thức KHCN về quản lý thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, kinh tế và các thành tự trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sích khỏe nhân dân và bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của địa phương,  đất nước và xây dựng, duy trì chuyên mục bảo vệ môi trường.

Ở giai đoạn này đội ngũ cộng tác viên và thông tin viên ngày càng được chú ý xây dựng, nhiều tin, bài của cộng tác viên từ cơ sở đã mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn đang hàng ngày diễn ra ở nông thôn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhiều bài viết về mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ là thực tiễn soi sáng lý luận và bổ sung cho quá trình hoàn thiện các chính sách trong quá trình đổi mới.

*Giai đoạn là cơ quan báo chí chuyên ngành về khoa học và công nghệ của tỉnh Hải Dương:

Để dáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến KHCN,  ngày 11/12/2001 Bộ Văn hoá - Thông tin đã cấp Giấy phép số 630/GP-BVHTT cho phép “Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hải Dương” được hoạt động. Đây là bước tiến mới của những người làm báo chuyên ngành về khoa học, công nghệ và môi trường tỉnh Hải Dương, nó đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của cơ quan báo chí chuyên ngành về khoa học, công nghệ và môi trường ở tỉnh Hải Dương.

Tạp chí có nhiệm vụ thực hiện tôn chỉ, mục đích là: phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường, các biện pháp, giải pháp lớn của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường. Giới thiệu, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và môi trường trong nước và quốc tế góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Tạp chí gồm 32 trang khổ 19 x 27 cm, bìa được in 4 màu, được xuất bản 2 tháng/kỳ.

Ngày 19/5/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép số 709/GP - BTTT sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí cho phép Tạp chí được nâng số trang từ 32 trang xuất bản lên 40 trang, khổ 19 x 27cm. Số lượng phát hành từ tháng 01 năm 2002 đến tháng 01 năm 2004 là 1.500 bản/kỳ và từ số 2 (tháng 02/2004) được UBND tỉnh cho phép nâng số lượng phát hành lên 2.000 bản/kỳ.

Ngày 10/9/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 1641/GP - BTTTT cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương được xuất bản 2 tháng/kỳ, khổ 19 x 27 cm, với 40 trang, mỗi kỳ in đến 5.000 bản (hiện nay đang xuất bản 2.000 bản/kỳ). Từ số Xuân Giáp Ngọ năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã đầu tư kinh phí để Tạp chí in 4 mầu trên giấy tốt. Tạp chí đang được phát hành tới tất cả các xã, phường, thị trấn, các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành trong tỉnh và tới các tỉnh, thành phố, một số trường cao đẳng, đại học của quốc gia.

Ngày 12/8/2013,Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có công văn số 36/TTKHCN-ISSN cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) cho xuất bản phẩm Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương với mã số ISSN 0866 - 7985.

Từ giai đoạn này những bài báo có tính chất nghiên cứu hoặc công bố các kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí được cộng điểm cho tuyển đầu vào và điểm luận văn Thạc sỹ hoặc luận án Tiến sỹ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Từ khi trở thành cơ quan báo chí, Tạp chí luôn hoạt động đúng theo tôn chỉ, mục đích: Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KHCN và các biện pháp, giải pháp lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát triển, ứng dụng KHCN. Giới thiệu, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN trong nước và quốc tế góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương.

Với 16 năm là cơ quan báo chí, Tạp chí đã xuất bản 96 số với 1.392 bài, 672 tin, trên 1.400 ảnh, 69 bài thơ, 107 câu đối và 58tranh vui, tranh phê bình và đăngtrên260lượt nội dung thông tin và hình ảnh giới thiệu, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh của trên100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Các bài, tin của Tạp chí đã tập trung giới thiệu với bạn đọc về các nội dung:

Phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về KHCNvà bảo vệ môi trường, bao gồm Nghị quyết Trung ương và Bộ Chính trịvề định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Luật Khoa học và công nghệ; các văn bản quy phạm pháp luật về KHCN,các Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về phát triển KHCNthực hiện các Nghị quyết; các văn bản quy định của UBND tỉnh về hiện thực hóa Luật Khoa học và Công nghệ và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương về KHCNphù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương.

Tạp chí đã tập trung giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh được nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả ở tỉnh, trong đó nổi bật là các mô hình đưa một số giống lúa, giống màu, gia cầm, thủy sản mới, có năng suất, chất lượng vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giới thiệu các mô hình áp dụng đồng bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp từ cơ giới hóa khâu là đất, sản xuất mạ khay, cấy máy, phòng trừ dịch hại tổng hợp, tưới tiêu khoa học đến thu hoạch bằng cơ giới và giới thiệu, quảng bá các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp góp phần tăng giá trị gia tăng trên một đơn vị sản xuất nông nghiệp.

Cùng với việc giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp, Tạp chí đã đăng nhiều bài, tin về các kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Tuyên truyền việc ứng dụng các gải pháp sử dụng năng lượng tiết và hiệu quả trong các doanh nghiệp và các hộ gia đình. Các giải pháp bảo vệ môi trường được đăng đã góp phần nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức cho nhân dân về bảo vệ môi trường sống và các doanh nghiệp gắn giữa sản xuất với bảo vệ môi trường.

Trong những năm qua Tạp chí đã quan tâm đến các bài viết giới thiệu các thành tựu về kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh. Giới thiệu các kết quả về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân; các kết quả về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất và người Hải Dương.

Các bài viết của Tạp chí đã được cán bộ, nhân dân đón nhận, nhiều bài viết đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh cấp xã lựa chọn phát trên sóng phát thanh của tỉnh và hệ thống truyền thanh để cán bộ, nhân dân trong tỉnh áp dụng vào sản xuất và đời sống.

Từng giai đoạn, Tạp chí đãchú trọng kiện toàn Ban biên tập với nhữngcán bộ có trình độ về chuyên môn, được tâp huấn về nghiệp vụ báo chí, có kinh nghiệm trong việc biên tậpbài,tin góp phần nâng cao chất lượng nội dung của Tạp chí. Ban biên tập đã chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên đang làm việc trong các cơ quan tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, cơ quan khoa học Trung ương, các trạm, trại, các trường học, bệnh viện và các cộng tác viên ở các xã, phường, thị trấn.

Tạp chí đã tuyển chọn phóng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực viết bài, tin, năng động, bám sát cơ sở để phản ánh kịp thời các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống góp phần nâng cao chất lượng các bài viết của Tạp chí.

Để phát huy truyền thống 40 năm hình thành và phát triển, trong thời gian tới, thời kỳ thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Tạp chí tiếp tục thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các bài, tin, ảnh, kịp thời tuyên truyền phổ biến các thành tựu KHCN trong và ngoài nước, các mô hình ứng dụng KHCN vào sản xuất có hiệu quả để nhiều bạn đọc có thể ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên, phóng viên và xây dựng đông đảo đội ngũ công tác viên trong và ngoài tỉnh. Kết hợp đăng bài, tin trên Tạp chí với đăng thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin về KHCN cho bạn đọc.

Bài của Nguyễn Văn Vóc - Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 6 ra tháng 12 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912