Tổ chức Đảng 2012-06-19 17:00:00

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương nhiệm kỳ 2013 - 2015. Ảnh Hải Ninh       Trong  kỳ họp Đảng ủy tháng 6, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.

Công tác chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ Sở quan tâm chú trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính tiền phong gương mẫu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, giản dị, tuyệt đối trung thành vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng viên và quần chúng Sở luôn học tập và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế, quy định của cơ quan, an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Đảng bộ giao cho trong 6 tháng đầu năm 2012. Đảng bộ tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 15/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Phổ biến, quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ Ba Ban chấp hành trung ương đảng và tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
Đảng uỷ đã chỉ đạo việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng uỷ, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, Quy chế Thi đua- Khen thưởng của Sở và Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở, các đơn vị trực thuộc nhằm công khai, minh bạch, sử dụng kinh phí tiết kiệm, không lãng phí. Đảng uỷ đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010-2015).
Đảng bộ tiếp tục thực hiện 4 Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.
Hàng tháng Ban Thường vụ Đảng uỷ có văn bản hướng dẫn nội dung sinh hoạt cho các Chi bộ trực thuộc, các Chi bộ đã thực hiện nghiêm quy định về thời gian, nề nếp sinh hoạt, có đổi mới từng bước về nội dung sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt ngày càng được phát huy.
Trong 6 tháng đầu năm 2012 Đảng bộ Sở kết nạp 01 đảng viên mới; tiếp nhận 01 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời và 01 đảng viên dự bị từ Đảng bộ huyện Gia Lộc về sinh hoạt tại Đảng bộ; chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên, đề nghị cấp thẻ đảng cho 01 đảng viên, đề nghị xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên. Đến tháng 6/2012 Đảng bộ có 55 đảng viên (trong đó có 03 đảng viên dự bị, 01 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời) đang sinh hoạt tại 06 chi bộ. Đảng viên trong các chi bộ sinh hoạt đều đặn và đóng đảng phí đầy đủ theo đúng quy định của Đảng.
Đảng bộ đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu được thể hiện thông qua các buổi sinh hoạt đảng, các cuộc họp phòng, đơn vị, trong giao tiếp và nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên, quần chúng. Giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên mới là việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên, mỗi chi bộ. Đầu năm 2012 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã cử 04 quần chúng dự lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 02 đảng viên tham dự bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.
Thực hiện đúng các nghiệp vụ về công tác Đảng đã quy định, việc chuyển đảng đi và đến cho đảng viên kịp thời, công tác quản lý hồ sơ đảng viên chặt chẽ, cập nhật, bổ sung đầy đủ các thông tin. Hồ sơ đảng viên của Đảng bộ được giao cho đồng chí Văn phòng Đảng uỷ lưu giữ.
Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên và phương hướng xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2012, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình kiểm tra và giám sát năm 2012; Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đã xây dựng chương trình kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra. năm 2012; các chi bộ xây dựng kế hoạch tự kiểm tra của chi bộ năm 2012.
Đảng uỷ thực hiện công tác tự kiểm tra theo Kế hoạch số 20-KH/ĐUK ngày 07/5/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện 4 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII”.
Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể  như tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên và coi các tổ chức đoàn thể  là nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công chức và người lao động; duy trì phong trào văn nghệ, thể thao trong cơ quan. Chỉ đạo Công đoàn Sở chuẩn bị tiến hành đại hội Công đoàn cơ sở sẽ diễn ra vào tháng 7, chỉ đạo Chi đoàn thanh niên cơ sở tổ chức thành công Đại hội chi đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2014; chỉ đạo Hội cựu chiến binh tổ chức thành công Đại hội hội cựu chiến binh lần thứ hai nhiệm kỳ 2012-2017.
Trong 6 tháng cuối năm 2012, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ  tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tới cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà trọng tâm là “làm theo” qua những hành vi thiết thực, cụ thể.  Các chi bộ cần tăng cường, chủ động phối hợp với Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Sở chủ trương thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiếp tục triển khai thực hiện 4 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa VII nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo các đoàn thể của Sở xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, và quần chúng. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập  Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI cho đảng viên và quần chúng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với đảng uỷ viên,  cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Nguyễn Thu Hương
Văn phòng Sở

Tin khác

Sở Khoa học và Công nghệ: học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (04/09/2018)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành (10/07/2018)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (14/09/2017)

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra và thành công tốt (12/05/2015)

Sở Khoa học và Công nghệ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI (18/03/2015)

Hải Dương: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (28/01/2015)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch tổ chức đại hội (13/01/2015)

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (13/01/2015)

Đảng bộ Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) (26/06/2013)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) (16/10/2012)

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XI) (04/09/2012)

Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương (02/07/2012)

Sở Khoa học và Công nghệ học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (29/05/2012)

Chi bộ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương tổ chức kết nạp đảng viên mới (10/02/2011)

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương: Qua bốn năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” (26/11/2010)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912