Khoa học quản lý (số 1-2018) 2018-05-16 04:18:55

Ngày 18/6/2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII) đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, trong đó quy định ngày 18/5 là ngày khoa học và công nghệ Việt Nam. Quốc hội chọn ngày 18/5 là ngày khoa học và công nghệ Việt Nam vì ngày này đã gắn với một sự kiện lịch sử hết sức quan trọng. Đó là ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu tại Đại hội lần thứ Nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo. Hồ Chủ tịch nói: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

Hướng tới kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và 50 năm ngày thành lập Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương (1968 - 2018), công chức, viên chức và người lao động của Sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với mục tiêu “Xây dựng bộ máy năng động sáng tạo hướng tới công nghệ cao” nâng cao năng lựctham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở  theo quy định của pháp luật.

Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở cùng nhau đoàn kết, sáng tạo khơi dậy lòng tự hào 50 năm xây dựng và phát triển, ra sức rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Khẳng định vai trò của KHCN trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đưa tỉnh Hải Dương vững bước trên con đường phát triển và từng bước hội nhập quốc tế.

Tập thể Đảng bộ tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, tăng cường công tác KHCN, giám sát và quản lý đảng viên; xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, dân chủ và minh bạch. Toàn Sở phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 của tỉnh và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ giao; thực hiện đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ đúng hướng, đảm bảo chất lượng, không gây lãng phí, thất thoát. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các và đời sống, nhất là sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động KH&CN. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của đầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp. Tăng cường quản lý, ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao số lượng, chất lượng các sản phẩm chủ lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các Phòng chuyên môn và đặc biệt là các Đơn vị trực thuộc tích cực, chủ động tham mưu phát triển nguồn lực, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hoạt động dịch vụ, tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở Sở và các đơn vị trực thuộc; duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo hướng đơn giản thuận lợi có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII). Chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy tài năng trí tuệ của người làm công tác khoa học, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan; phấn đấu 100% gia đình công chức, viên chức và người lao động đạt gia đình văn hóa. Xây dựng được nhiều cá nhân điển hình tiên tiến. Các phòng, đơn vị trong toàn sở đều phát động và hưởng ứng phong trào thi đua; 100% số đơn vị, cá nhân có đăng ký thi đua; tích cực đẩy mạnh, nhân rộng điển hình tiên tiến. Hưởng ứng phong trào thi đua của Sở, công chức, viên chức và người lao độngcùng nhau phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hải Dương.

Bài của Phạm Ninh Hải

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4 năm 2018

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912