Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 2017-08-14 02:13:53

a. Trình tự thực hiện:     

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký, nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Hội đồng sơ tuyển của tỉnh thực hiện:

+ Tiếp nhận bản đăng ký và hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của tổ chức, doanh nghiệp.

+ Tiến hành xem xét, đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ tổ chức, doanh nghiệp tham dự.

+ Hội đồng sơ tuyển của tỉnh họp xem xét, đánh giá, đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

+ Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng sơ tuyển.

+ Hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng Quốc gia gồm:

* Hồ sơ tham dự của tổ chức, doanh nghiệp theo Mục c. Thành phần hồ sơ

* Biên bản họp của Hội đồng sơ tuyển

* Văn bản đề nghị của Hội đồng sơ tuyển kèm danh sách tổ chức, doanh nghiệp đề xuất trao giải.

- Hội đồng sơ tuyển: Thông báo kết quả họp đánh giá.   

- Hội đồng Quốc gia: Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính cácngày làm việc trong tuần.

Địa điểm: Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 5 Đường Đức Minh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương

b. Cách thức thực hiện:

Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượnghoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Theo mẫu).

+ Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp.

+ Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

+ Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan).

+ Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao).

+ Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao).

+ Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

- Số lượng: 05 bản in và 01 đĩa CD.

d. Thời hạn giải quyết:   

- Đăng ký, nộp hồ sơ: Tháng 5 - 6 

- Hội đồng sơ tuyển: Tháng 6 - 8

- Hội đồng quốc gia: Tháng 9 - 12

Hoặc theo kế hoạch triển khai Giải thưởng chất lượng hàng năm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ).

 đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Thẩm quyền cấp tỉnh: Hội đồng sơ tuyển.

- Thẩm quyền cấp quốc gia: Thủ tướng Chính phủ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.                                                                                      

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

- Cúp vàng/cúp bạc Chất lượng Quốc gia

h. Lệ phí:Không.   

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Theo mẫu).

k. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự.

- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện trên đây thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện nêu trên thì được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Tin khác

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (11/05/2018)

Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân (14/08/2017)

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (14/08/2017)

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (14/08/2017)

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận (14/08/2017)

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (14/08/2017)

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (14/08/2017)

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu (10/08/2017)

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng (10/08/2017)

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng (10/08/2017)

Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) (13/10/2015)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912